Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

REGULAMIN REKRUTACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

w Wodzisławiu Śl.

na rok 2019/2020

 

REGULAMIN

rekrutacji do klas pierwszych

czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia

w Zespole Szkół Ekonomicznych

w Wodzisławiu Śląskim

na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59);

 • Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. na podstawie art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze zm.)

§ 1

Przyjmowanie wniosków kandydatów

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski o przyjęcie do szkoły zgodnie z terminarzem podanym w § 3.

 2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają dokumenty wg wykazu z § 3.

 

§ 2

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

 2. Komisję powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

a w szczególności:

   1. podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji

   2. dokonuje weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego

   3. ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych oraz podaje informację o liczbie wolnych miejsc

   4. w przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym typie szkoły na wniosek kandydata przydziela go do innego typu, gdzie limit miejsc nie został jeszcze wyczerpany

   5. udziela kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru nowej szkoły

   6. rozpatruje ewentualne odwołania

   7. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 3

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia:

  1. 13 maja - 25 czerwca 2019r. do godziny 1500 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;

  2. 21 czerwca – 25 czerwca 2019r. do godz. 1500 – wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu elektronicznego naboru i dostarczania do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

  3. do 15 lipca 2019r. do godz. 1500 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

  4. 16 lipca 2019r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;

  5. od 16 lipca do 18 lipca 2018r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

  6. od 16 lipca do 24 lipca 2019r. do godz. 1000 – potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

   Kandydat składa ponadto:

   • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl)

   • zgłoszenie absolwenta

   • 3 zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie)

   • bilans zdrowia

   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

  7. 25 lipca 2019r. godz. 900 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

  8. 25 lipca 2019r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły;

  9. do 31 sierpnia 2019r. – rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

 1. Zasady i kryteria rekrutacji:

  1. o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma punktów przydzielonych przez komisję rekrutacyjną. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne osiągnięcia są następujące:

   Zagadnienie

   Punktacja szczegółowa

   Punktacja maksymalna

   Język polski

   dopuszczający

   dostateczny

   dobry

   bardzo dobry

   celujący

   2 punkty

   8 punktów

   14 punktów

   17 punktów

   18 punktów

   18 punktów

   Język obcy

   (w przypadku więcej niż jednego języka, dla potrzeb rekrutacji uwzględnia się ocenę wyższą z języka obcego obowiązkowego)

   dopuszczający

   dostateczny

   dobry

   bardzo dobry

   celujący

   2 punkty

   8 punktów

   14 punktów

   17 punktów

   18 punktów

    

   18 punktów

   Matematyka

    

   dopuszczający

   dostateczny

   dobry

   bardzo dobry

   celujący

   2 punkty

   8 punktów

   14 punktów

   17 punktów

   18 punktów

   18 punktów

    

   Geografia

   dopuszczający

   dostateczny

   dobry

   bardzo dobry

   celujący

   2 punkty

   8 punktów

   14 punktów

   17 punktów

   18 punktów

   18 punktów

   Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

   7 punktów

   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

   Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,

   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

   18 punktów

   Uwaga: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów

   Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

   3 punkty

   Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

   Stosuje się §8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

   Egzamin gimnazjalny

   100 punktów

   Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

   • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

   • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

   • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

   • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

   • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

   maksymalnie 20 punktów

   maksymalnie 20 punktów

    

   maksymalnie 20 punktów

   maksymalnie 20 punktów

    

   maksymalnie 20 punktów

   Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

   200 punktów

  2. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez CKE przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności

  3. w przypadku równorzędnych wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo mają:

  I - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

  II - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

  III - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

  IV - kandydaci posiadający na świadectwie ukończenia gimnazjum wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych,

  V - kandydaci posiadający na świadectwie ukończenia gimnazjum wyższą ocenę z zachowania.

  1. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych warunków są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych według malejącej sumy punktów aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych dla danego oddziału.

  4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym typie szkoły system przydziela kandydata do innego typu szkoły zaproponowanego jako kolejny na liście preferencji ustalonej przez kandydata w systemie elektronicznego naboru. Lista kandydatów w obrębie wolnych miejsc będzie tworzona na podstawie rankingu punktowego.

  5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą być przyjęci w przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania do wybranej szkoły przez kandydata zakwalifikowanego.

  6. Nieprzekazanie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do danej szkoły w terminie określonym w § 3 pkt 2f jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i ze skreśleniem go z listy przyjętych.

  § 4

  Postanowienia końcowe.

  1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas ilość uczniów wynikającą z zadań naborowych, zachowując jedno miejsce do dyspozycji dyrektora szkoły – w przypadku uzasadnionych odwołań lub szczególnych sytuacji życiowych (np. zmiana miejsca zamieszkania).

  2. Decyzje Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej podejmowane są większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

  3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełnym wykazem kandydatów i osób przyjętych przechowywany jest w szkole.

  4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

  5. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

  6. Termin 31 sierpnia 2019r. jest terminem ostatecznego zakończenia rekrutacji do szkół wszystkich typów i ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą