Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

1. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;
2. Umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.  
Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne powinni posiadać:
1. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu (do nabycia w sklepie papierniczym);
2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno-epidemiologiczne.
Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu;
2. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym w danej klasie planem nauczania;
3. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia praktyczne oraz prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych;
4. W miejscu odbywania zajęć praktycznych obowiązuje wzorowa kultura bycia;
5. W czasie odbywania zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego;
6. Ocenę z zajęć praktycznych ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.
Uczniowie mogą samodzielnie szukać miejsc odbywania zajęć praktycznych lub skorzystać z listy pracodawców dostępnej na stronie www szkoły. Miejsca odbywania zajęć praktycznych należy skonsultować z kierownikiem szkolenia praktycznego.
Lista pracodawców znajduje się w bazie pracodawców.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą